The Development of Electronic Book on Multimedia Design

Main Article Content

ลินดา อินทราลักษณ์

Abstract

This research aims 1) to design the electronic book on multimedia design, 2) to assess the quality and
efficiency of the electronic book, and 3) to assess student satisfaction towards the electronic book on
multimedia design. To assess the quality of electronic book, five experts of eBook design and five experts of
multimedia design content were recruited. Regarding the assessment of the efficiency according to the
80/80 standard and the satisfaction, the sample of this research was thirty-five 2nd year undergraduate
students majoring at Innovative Media Design, faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok. The
research instruments used were electronic book on multimedia design, the quality survey of electronic
book, a pretest and a posttest, and the satisfaction survey on the use of electronic book. The statistics used
for analyzing the data were means, standard deviation, and t-test for dependent sample. The research
results shown that the quality of lesson content on electronic book is at excellent quality level which has
mean at ( xˉ) = 4.66, S.D. = 0.23. The quality of the lesson test of eBook has mean at ( xˉ) = 4.65, S.D. =
0.19, in excellent quality level. The design quality of electronic book is in good quality level which has mean at ( xˉ
) = 4.38, S.D. = 0.47. In addition, the efficiency of the electronic book is 82.00/81.75 which
meets the set standard 80/80. The average of student satisfactions towards the electronic books on
multimedia design is highly satisfaction which has mean at ( xˉ) = 4.63, S.D. = 0.47. To conclude, the
developed electronic book on multimedia is qualified and has efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2555). สิ่งพิมพ์ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนยุคอินเทอร์เน็ต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง. หน้า
53-62. กรุงเทพฯ. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556).การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ วิจัย , 5(1), 7-19.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์.

ศิริณี จันทรชาติ. (2556). การพัฒนาหนังสืออิเลก็ ทรอนกิ ส์แบบการ์ตูนกล่มุ สาระการเรยี นรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเร่อื งเรยี นรู้ สังคมมนษุ ย์สาหรับนักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่4. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 6 (1):83-88.

ศิริพร บุญเรือง. (2556). การพัฒนาหนงั สอื อิเลก็ ทรอนกิ ส์ เร่อื งการอ่านจับใจความ ของนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท). วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ปีที่ 6, ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน : 770 - 881.

สุกัญญา เเรงกล้า, อังคนา กรัณยาธิกุล, อุษา คงทอง. (2559). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การป้องกันตนเองจาก
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภูมิศาสตร์ภาค
กลาง. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้สู่
ความยั่งยืน. หน้า 663-667. นครราชสีมา. วิทยาลัยนครราชสีมา.