การต่างประเทศของซาอุดิอาระเบีย ในรัชสมัยของกษัตริย์ ซัลมาน อิบนุ อับดุล อะซีส: มุมมองระดับภูมิภาค

Main Article Content

อาทิตย์ ทองอินทร์

Abstract

This research article aims to consider the change and continuity of Saudi Arabia’s foreign affairs in the reign of King Salman bin Abdulaziz. The article uses Regional Hegemony and Linkage Politics as theoretical frameworks to explore the role of Saudi Arabia in the Middle East region. The research results can be summarized as follow. Although the foreign policy process has been increasingly centralized in Muhammad bin Salman’s hands, time cannot changes the ageless goals, which are the results of a combination of domestic and international dimensions: the maintenance of status quo, i.e. maintaining Saudi Arabia’s status as a regional hegemon and the security guarantee for the throne. Change has only occurred in the means and tactics used for achieving those goals. Moreover, the article finds that Iran’s influence in the region is always a significant factor for Saudi Arabia’s foreign policy calculation. Thus, the article concludes that there are two main patterns of Saudi Arabia’s foreign policy approaches in the present era, namely the interventionist and hegemonic foreign policy and Pragmatism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองอินทร์อ. (2019). การต่างประเทศของซาอุดิอาระเบีย ในรัชสมัยของกษัตริย์ ซัลมาน อิบนุ อับดุล อะซีส: มุมมองระดับภูมิภาค. ASIA PARIDARSANA, 39(2), 1-35. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/227932
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

จรัญ มะลูลีม. 2560. “กาตาร์ประเทศเล็กใจใหญ่(่2).” มติชนสุดสัปดาห์ 1931(37): 49.

จรัญ มะลูลีม. 2560. “สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงในซาอุดิอาระเบีย (3).” มติชนสุดสัปดาห์ 1949(38): 48.

จรัญ มะลูลีม. 2561. “สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงในซาอุดิอาระเบีย (5).” มติชนสุดสัปดาห์ 1951(38): 49.

“ซาอุดีอาระเบียกับอิหร่าน จะทำสงครามกันหรือไม่?.” 2560. BBC NEWS, เข้าถึงเมื่อ 12 ตลุาคม 2561. https://www.bbc.com/thai/ international-41961433.

“ซาอุฯ ออกคำเตือนพลเมือง รีบอพยพออกจากเลบานอน.” 2560. เดลินิวส์ออนไลน์ 9 พฤศจิกายน. เข้าถึงเมื่อ 12 ตลุาคม 2561. https://www.daily news.co.th/ foreign/609203.

“ผู้นำเลบานอนหายตัวหลังเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอุฯ.” 2560. VoiceTV, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2561. https://www.voicetv.co.th/read/538648.

“พันธมิตรนักการศาสนาต่อต้านสหรัฐชนะเลือกตั้งอิรัก.” 2561. เดลินิวส์ออนไลน์, 19 พฤษภาคม. เข้าถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2561. https://www.daily news. co.th/foreign/644324.

“วิกฤตกาตาร์: ซาอุฯ กับอียิปต์ ร่วมมือชาติอื่นตัดสัมพันธ์” 2560.BBC NEWS, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2561. https://www.bbc.com/thai/ international-40161395.

ศราวุฒิ อารีย์. 2560. “ทำความเข้าใจการเมืองของกลุ่มประเทศ GCC (3): “Rentier States”.” Deepsouthwatch, เข้าถึงเมื่อ 7 ตุลาคม 2561. https://
deepsouthwatch.org/th/node/10873.

“สัมพันธ์ "ซาอุฯ-กาตาร์" ระส่ำเริ่ม “ซัลวาโปรเจ็กต์" แยกพรมแดน.” 2561. ประชาชาติ ธรุกิจออนไลน์, เขา้ถงึเมอื่ 12 ตลุาคม 2561. https://www.prachachat.net/ world-news/news-216024?fbclid= IwAR3hWKeBorh8po2TbteX9 ZAR9 c31nmsUx_umQtua91WbmWFwBKUlBVhq2uA.

“สัมภาษณ์ “จรัญ มะลูลีม” ข้อพิพาทหลัง 6 ประเทศอ่าวเปอร์เซียประกาศตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์.” 2560. GM Live, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2561.https:// gmlive.com/สัมภาษณ์จรัญมะลูลีมข้อพิพาทหลัง 6 ประเทศอ่าวเปอร์เซีย ประกาศตัดความสัม.-

ภาษาอังกฤษ

“Al Abadi Indicates He Won’t Seek Second Term.” 2018. Gulf News, September 18. Access October 13, 2018. https://gulfnews. com/news/mena/iraq/al-abadi-indicates-he-won-t-seek-secondterm-1.2278392.

Al-Matter, Talal. 2016. “Saudi Arabia and the Arab Spring: Five Years of Influence and Action.” Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies 3(1): 235 – 241.

Al-Rasheed, Madawi. 2017. Access October 12, 2018. “Saudi Arabia and its neighbours: A Troubled Relationship.” Aljazeera Centre for Studies. http://studies.aljazeera.net/en/reports/ 2017/07/saudiarabia-neighbours-troubled-relationship-170712101306392.html.

Callahan, Patrick, Linda Brady, and Margaret Hermann. 1982. Describing Foreign Policy Behavior. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Darren A. Sundys, MAJ.2009. Iran and Saudi Arabia: Potential for Conflict or Uneasy Peace?. Master of Military and Science Thesis, The U.S. Army Command and General Staff College.

Fakude, Thembisa. 2017. Saudi Arabia alters its foreign policy on various fronts: Why now?. Aljazeera Centre for Studies.

Goldberg, Jeffrey. 2016. “The Obama Doctrine – The U.S. president talks through his hardest decisions about America’s role in the world.” The Atlantic, April 2016

Grumet, Tali Rachel. 2015. New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran’s Rivalry. Master of Arts Thesis. Faculty of the Joseph Korbel School of International Studies, University of Denver.

Karim, Umer. 2017. “The Evolution of Saudi Foreign Policy and the Role of Decision-making Processes and Actors.” The International Spectator 52(2): 71-88.

Kegley, Charles W. and Wittkop, Eugene R. 2006. World Politics: Trend and Transformation. South Carolina: Wadworth.

Landsberg, Chris. 2007. “South Africa, the Pivotal State.” In Hegemon or Pivotal?, Debating South Africa’s Role in Africa. edited by Adam Habib and Chris Landsberg. Johannesburg: Centre for Policy Studies.

Miller, Benjamin. 2017. “4 Middle East Events That Helped Expand Iran’s Influence.” The National Interest, Access October 7, 2018. https://nationalinterest.org/feature/4-middle- east-events-helpedexpand-irans-influence-23583?page=0%2C1.

Mingst, Karen A. 1999. Essentials of International Relations. NY: WW Norton Andcompany, Inc.

Mohammadzadeh, Babak. 2017. “Status and Foreign Policy Change in Small States: Qatar’s Emergence in Perspective.” The International Spectator 52(2): 19 - 36.

Nolte, Deltef. 2007. How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics. Hamburg: German Institute of Global and Area Studies.

Odigbo, Jude. et.al. 2014. “Regional Hegemony and Leadership Space in Africa: Assessing Nigeria’s Prospects and Challenges.” Review of History and Political Science 2(1): 89 - 105.

Rosneau, James N. 1969. Linkage Politics: Essays on the Convergence of National and International System. NY: Free Press.

“Saudi Official Hints at Progress of Salwa Canal Project at Qatar Border.” 2018. Gulf Business, http://gulfbusiness.com/saudi-official-hintsprogress-salwa-canal-project-qatar-border/.

Steward, Oliver. 2017. “Yemen: A Regional Cold War between Saudi Arabia and Iran.” the UK Defence Journal, September 29. Access October 12, 2017. https://ukdefencejournal.org.uk/yemen-a-regional-coldwar-between-saudi-arabia-and-iran/.

“Trump: Saudi King Wouldn’t Last ‘two weeks’ Without US Support.” 2018. Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2018/10/ trump-saudi-king-wouldn-weeks-support-181003053438418.html.

“UN News: Global Perspective Human Stories.” 2017. https://news. un.org/en/focus/yemen.

Wight, Martin. 1978. Power Politics. edited by Hedley Bull and Carsten Holbraad. New York: Holmes & Meier Publishers.

Workman, Daniel. 2018. “Crude Oil Exports by Country.” World’s Top Exports, November 30. Access October 7, 2018. http://www. worldstopexports.com/worlds-top-oil-exports-country/.