Guidelines for Using Facebook for Creative Interests of Students

Main Article Content

บุษยา สันติกาญจน์
วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้เฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มนักศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus group interview) ในกลุ่มอาจารย์ จำนวน 20 คน  ประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย  1) แนวทางในการนำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา 2) ประสบการณ์ของอาจารย์ในการนำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน  3) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า      1) แนวทางในการใช้เฟซบุ๊กเพื่อประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้พบเห็น ได้แก่ นักศึกษานำเฟซบุ๊กไปใช้ในการสร้างกลุ่มเพื่อนเพื่อทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเฟซบุ๊กเพจสำหรับทำธุรกิจหารายได้  2) ประสบการณ์ของอาจารย์ในการนำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา เป็นช่องทางให้นักศึกษาส่งการบ้าน  ใช้ประสานงานในการจัดกิจกรรม 3) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมให้ใช้เฟซบุ๊กเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยทำให้นักศึกษามีจุดสนใจกับการเรียนมากขึ้น  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (research article)