บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร

Abstract

            วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยซึ่งเป็นศาสตร์ของการแตกแขนงองค์ความรู้ อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณแล้ว จำนวน 19 เรื่อง  โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


            อนึ่ง  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฉบับที่ 6 เล่มที่ 2 นี้  ในท้ายเล่มได้ลงแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณานำลงตีพิมพ์และรูปแบบการเขียนบทความ ที่ได้แก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ ที่ปรึกษาภายในและภายนอกทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความ จนทำให้วารสารวิชาการเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิชาการฉบับนี้ จะตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ