จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

Main Article Content

ชุลีกร ธนธิติกร
ณัฐรัฐ ธนธิติกร

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทาง สังคมศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประกอบด้วย (1) หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Person) (2) หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Benefi cence) (3) หลักความยุติธรรม (Justice) ส่วนจริยธรรม การวิจัยทางสังคมศาสตร์มีหลัก (1) ผู้วิจัยจะต้องไม่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย (Physical Harm) (2) การทำร้ายต่อจิตใจ (Psychological Abuse) (3) ผลร้ายด้านกฎหมาย (legal Harm) ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งสรุปให้เห็นว่า การวิจัยในมนุษย์กับทางสังคมศาสตร์ปัจจุบัน จริยธรรมในการวิจัย มีความสำคัญที่ผู้วิจัยต้องวางแผนการวิจัย ตามหลักจริยธรรมดังกล่าว

 

Ethical Research in Humanity and Social Research

The objective of this article is designed to present the ethical research in humanity and social sciences. The components of ethical research in humanity are: (1) Respect for persons; (2) beneficence and (3) justice. The ethics in social research are: (1) Physical harm, (2) psychological abuse and (3) legal harm. The conclusion has showed that ethics for research in humanity and social sciences are highly important for research planning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (academic article)