แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย

Main Article Content

วิทยา เบ็ญจาธิกุล

Abstract

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย” ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทย ศึกษารูปแบบ วิธีการ กรณีศึกษาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเล ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการการบังคับใช้ โดยเฉพาะประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ส่งผลประเทศไทยดำเนินการสอดคล้องมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Traffcking Victims Protection Act-TVPA) และได้รับการจัดอันดับตาม Traffckingin Persons Report ที่ดีขึ้นในอนาคตจากการศึกษาพบประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทยได้แก่บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในส่วนกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมงทะเล และวิเคราะห์การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ทั้งในส่วนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดำเนินคดีผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดให้การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานเดียว หรือเพียงสองหน่วยงานรวมถึงเอกสารแต่ละส่วนที่จำเป็นต้องมีจะต้องข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ทั้งสัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้างเอกสารการจ่ายค่าจ้าง หนังสือคนประจำเรือ และนำมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และอนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. 2007 มาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ลูกเรือ และควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อำนวยการ มีส่วนราชการที่อยู่ภายในโครงสร้างของศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลทั้งหมด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง หรือแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจสืบสวนสอบสวน และควรมีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อปัญหาให้มากขึ้นและการช่วยดูแลสอดส่องการดำเนินการภายในกลุ่มคนอาชีพเดียวกัน

Guidelines for the Solution of Human Traffcking Problems of Fishing Labor at Sea in Thailand

The study titled “A Study and Guideline Development for the Resolution of Human Traffcking of Fishing Labor at Sea” was designed to ascertain the situation of the fishing labor traffcking in the case of Thailand. Also, the study attempted to investigate the patterns, methods, serious instances of fshing labor traffcking and legal measures as well as law enforcement as far as the human traffcking of fshing labor at sea was concerned. Legal issues and law enforcement were focused simply because they were the key to the success of solving the fshing labor traffcking problems, Expectedly the fndings derived from the study could be used for analytical purposes with a view to developing the guidelines as to the solution of the fshing labor traffcking problems in a sustainable and concrete manner, This implies that Thailand’s operation would be in line with the minimum standard of Traffcking Victims Protection-TV PT and it would probably lead to the ranking upgrading according to the Traffcking in Persons Report in the nearfuture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (research article)