การศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ศุภจิรา นาคโต
ครรชิต แสนอุบล
ินิธิพัฒน์ เมฆขจร
เรืองเดช ศิริกิจ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนและศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random sampling) จำนวน 919 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบวัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย(\inline \bar{x} )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (ConfrmatoryFactor Analysis) ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์(x2=96.26,df=78,p=0.11,GFI=0.99, AGFI =0.98, CFI=1.00, RMSEA=0.01, SRMR=0.01) โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.77-0.98 ทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง 0.59-0.96 แสดงว่า โมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนที่สร้างขึ้นสามารถนำมาอธิบายการมีองค์รวมแห่งตนได้ โดยเรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบได้ดังนี้ ตัวตนการจัดการปัญหาตัวตนทางสังคมและตัวตนที่สร้างสรรค์(มีค่าเท่ากัน)ตัวตนการให้ความสำคัญและตัวตนทางกายภาพตามลำดับในด้านการมีองค์รวมแห่งตนพบว่าวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์รวมแห่งตนในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย(\inline \bar{x})เท่ากับ3.67และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เท่ากับ 0.54

A Study of Indivisible Self Model of Adolescent in School Under Bangkok Metropolitan Administration School

This research aimed to study the factors of indivisible self model and indivisible self of adolescents in School Under Bangkok Metropolitan Administration. The group of sample, selected by multi-stage random sampling, was 919 adolescents of M.2 in School Under Bangkok Metropolitan Administration. The instrument for collecting data was the indivisible self inventory for adolescents studying in School Under Bangkok Metropolitan Administration and was confrmed with 0.93 reliability. The statistics used foranalyzingthe data,were mean, standard deviation,andconfrmatoryfactoranalysis. The research was found that the model of indivisible self of adolescents in School Under Bangkok Metropolitan Administration was ft to the empirical data (x2=96.26, df=78, p=0.11, GFI=0.99, AGFI=0.98, CFI=1.00, RMSEA =0.01, SRMR=0.01) with the standardized loading factor values of 0.77-0.98 at 0.01 statistical signifcance and with the construct reliability of 0.59-0.96. It was proved that this model could explain the indivisible self through the standardized loading factor values respectively as follows: Coping Self, Social Self, Creative Self (these 3 selves were equal), Essential Self, and
Physical Self. It was found that the adolescents in Bangkok Metropolitan Administration School had the total indivisible self with high level including the mean (\inline \bar{x}) of 3.67 and the standarddeviation (S.D.)of 0.54

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (research article)