Editorial Team

รายนามคณะบรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี โดยมีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2569

 

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์    
  1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค  ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
  2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์ กรรมการวิชาการ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
  3. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา
  5. รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ ข้าราชการบำนาญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
คณะบรรณาธิการ    
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอุษณีย์  ธงไชย กองบรรณาธิการ
  ข้าราชการบำนาญ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  3. Professor Dr. Narasingha Charan Panda กองบรรณาธิการ
  Punjab University  
  4. Professor Kedar Nath Sharma กองบรรณาธิการ
  Jammu University  
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส กองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร กองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล  กองบรรณาธิการ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ  กองบรรณาธิการ
  สำนักงาน​ราชบัณฑิต​ยสภา  
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ  กองบรรณาธิการ
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  10. รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค  กองบรรณาธิการ
  ข้าราชการบำนาญ สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  11. รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์  กองบรรณาธิการ
  ข้าราชการบำนาญ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  12. Assistant Professor Dr. Ran Xiong  กองบรรณาธิการ
  Peking University  
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง  กองบรรณาธิการ
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช  กองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิราภา พุทธพงษ์  กองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์  กองบรรณาธิการ
  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา จันทรุพันธุ์  กองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  18. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ดีพิมาย  กองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  19. ดร.ตรงใจ หุตางกูร  กองบรรณาธิการ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
  20. ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร  กองบรรณาธิการ
  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี มานะกิจ  กองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  22. นายสมชาย ณ นครพนม  กองบรรณาธิการ
  ข้าราชการบำนาญ สังกัด กรมศิลปากร  
  23. นายเผด็จ สวิพันธุ์  เลขานุการกองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  24. นางสาวสโรชา เทิ้งบ้านคลอง  ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร