รายนามคณะบรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี
โดยมีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562

 

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค 

ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์

กรรมการวิชาการ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม

ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว

คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร

 

Dr. Peter Skilling

École française d'Extrême-Orient (EFEO)

 

 

 

บรรณาธิการบริหาร

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

บรรณาธิการวิชาการ

   
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

กองบรรณาธิการ

   
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ คำเอก

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รองศาสตราจารย์ชนัญ  วงษ์วิภาค

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ประยูร  ทรงศิลป์

ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา

 

รองศาสตราจารย์สุรพล  นาถะพินธุ

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รองศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย

(ข้าราชการบำนาญ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ   ภักดีคำ

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ

คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  แก้วสุฟอง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร.ตรงใจ  หุตางกูร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อาจารย์สาลินี  มานะกิจ

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

นางสาวพันธุ์ทิพย์  ธีระเนตร

สำนักพิมพ์มติชน

 

นายศรัณย์  ทองปาน

กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี

 

นายสมชาย ณ นครพนม

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร

 

Assistant Professor Arnika Fuhrmann

Department of Asian Studies, Cornell University

 

Mr. Nicholas Scott Nelson

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

เลขานุการกองบรรณาธิการ

   
 

นางสาววันวิสาข์ ชนะประเสริฐ

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร