Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • ตั้งการหน้ากระดาษบทความลงในกระดาษขนาด A4 (พิมพ์หน้าเดียว) แบบ 1 คอลัมน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกัน จำนวนประมาณ 26 บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ใช้รูปแบบฟอนท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็น TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ ทั้งบทความ หากมีการใช้อักษรพิเศษให้ส่งแบบอักษร (Font) นั้นมาพร้อมกันด้วย และใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าด้านบนขวายกเว้นหน้าแรก
 • ตั้งค่าหน้ากระดาษในส่วนของระยะขอบกระดาษ โดยให้ระยะขอบบน ขนาด 1.5 นิ้ว และระยะขอบล่าง, ซ้าย, ขวา ขนาด 1 นิ้ว
 • จำนวนหน้าทั้งหมดตั้งแต่เนื้อหารวมบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรณานุกรม และภาพประกอบต้อง ต้องไม่เกิน 15 หน้า
 • บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) จำนวนอย่างละ 1 ย่อหน้า โดยภาษาไทยมีความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 และภาษาอังกฤษมีความยาวประมาณ 250 คำ พร้อมคำสำคัญต่อท้าย (Keywords,Tags) จำนวนไม่เกิน 5 คำ
 • ในส่วนบทนำ ใส่ชื่อ – นามสกุล ของผู้เขียนบทความ หรือผู้เขียนร่วม หากมีตำแหน่งทางวิชาการให้นำใส่ในเชิงอรรถท้ายหน้า

 • รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม มีอยู่ในรูปแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี (สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม (ฉบับเต็ม) ได้ ที่นี่)

 • ไฟล์บทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในรูปแบบไฟล์ .doc
 • ไฟล์ รูปภาพ - ตาราง (กรณีมีภาพหรือตารางประกอบให้สร้างแยกจากบทความ)
  สำหรับรูปภาพประกอบขอให้มีความละเอียดไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า 300 dpi/inch หรือ ไม่ต่ำกว่า 1 MB ต่อภาพ รวมทั้งระบุที่มาของภาพหากมิใช่ภาพที่ผู้เขียนถ่าย หรือจัดทำด้วยตนเอง

 • บทความนี้เป็นของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว และ/หรือเป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงาน ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง  และเป็นผลงานที่มิได้ถูกนำเสนอหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ตัวบทความ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
               1.1 พิมพ์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกัน จัดการแสดงผลรูปแบบขนาด A4 (มุมมองหน้าเดียว) แบบ 1 คอลัมน์ จำนวนประมาณ 26 บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ใช้รูปแบบอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็น TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์ ทั้งบทความ หากมีการใช้อักษรพิเศษ ให้ส่งแบบอักษร (Font) นั้นมาพร้อมกันด้วย และใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าด้านบนขวายกเว้นหน้าแรก
               1.2 ตัวเลขให้ใช้รูปแบบเลขอารบิค สำหรับพิมพ์บทความ เว้นแต่การใช้เลขไทยจากการอ้างอิงตามเอกสารชั้นต้น
               1.3 ตั้งค่าหน้ากระดาษในส่วนของระยะขอบกระดาษ โดยให้ระยะขอบบน ขนาด 1.5 นิ้ว และระยะขอบล่าง, ซ้าย, ขวา ขนาด 1 นิ้ว
               1.4 จำนวนหน้าทั้งหมดตั้งแต่เนื้อหารวมบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรณานุกรม และภาพประกอบ ต้องไม่เกิน 15 หน้า
               1.5 บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) อย่างละ 1 ย่อหน้า โดยภาษาไทยมีความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 และภาษาอังกฤษมีความยาวประมาณ 250 คำ พร้อมคำสำคัญต่อท้าย (Keywords, Tags) จำนวนไม่เกิน 5 คำ
               1.6 ไฟล์ บทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไฟล์ .doc และ .pdf)
               1.7 ในส่วนบทนำ ใส่ชื่อ – นามสกุล ของผู้เขียนบทความ หรือผู้เขียนร่วม หากมีตำแหน่งทางวิชาการให้ใส่ในเชิงอรรถท้ายหน้า

2. รูปแบบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี
               2.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาให้ใช้ระบบนาม-ปี คือ การแทรก “อ้างอิง” อยู่ในเนื้อหาของบทความ วิธีการคือ ให้พิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค และเลขหน้าที่อ้างอิง ภายในเครื่องหมายวงเล็บ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม (ฉบับเต็ม) ได้ที่ www.damrong-journal.su.ac.th/reference_formatDamrong.pdf

3. รูปภาพประกอบ หรือตาราง
               3.1 ภาพหรือตารางประกอบให้สร้างแยกจากบทความ ในกรณีที่บทความมีภาพประกอบ ให้ผู้เขียนแยกไฟล์ .doc ของภาพประกอบพร้อมคำบรรยายออกมาอยู่ส่วนท้ายของบทความหลังบรรณานุกรม (ไม่แทรกภาพประกอบในเนื้อหาบทความต้นฉบับ) โดยภาพประกอบจะต้องระบุหมายเลขของภาพ และคำบรรยายซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหมายเลขที่ตรงกับเนื้อหาในบทความ ส่วนตัวไฟล์ภาพประกอบ (เช่น .JPEG) ให้ตั้งชื่อเป็นหมายเลขตรงกันกับหมายเลขคำบรรยายภาพ (เช่น 01,02,03…..) แยกใส่ใน Folder ของภาพประกอบออกมาต่างหาก (ไฟล์ .JPEG / Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi/inch หรือ ไม่ต่ำกว่า 1 MB ต่อภาพ รวมทั้งระบุที่มาของภาพหากมิใช่ภาพที่ผู้เขียนถ่าย หรือจัดทำด้วยตนเอง)

หมายเหตุ ผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดและข้อแนะนำได้ที่ :

               
www.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement  หรือ
               
www.damrong-journal.su.ac.th/index.php?page=news

ข้อแนะนำการจัดทำต้นฉบับบทความ วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. กำหนดออก
กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ทุก ๆ 6 เดือน (ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม)

2. การส่งบทความ
ส่งบทความโดยผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO) ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/damrong ประกอบด้วย

               2.1 แบบเสนอขอส่งบทความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :

               
www.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement  หรือ
               
www.damrong-journal.su.ac.th/index.php?page=news

               2.2 ส่งบทความผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/damrong

3. การพิจารณา และตีพิมพ์บทความ
               3.1 บทความต้องมีคุณค่าทางวิชาการ และแสดงให้เห็นภาพการค้นคว้าวิจัยในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ ภาษา จารึก วรรณคดี และวัฒนธรรม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื้อหาบทความต้องมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง และมีการอ้างอิง/บรรณานุกรมที่ถูกต้อง
               3.2 หากมีประเด็นทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทความของวารสารดำรงวิชาการฉบับย้อนหลังควรอ้างอิงบทความเหล่านั้น เพื่อแสดงถึงความครบถ้วนของการค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของการทบทวนวรรณกรรม และความถูกต้องทางวิชาการรวมทั้งเพื่อให้สามารถประเมินความเป็นงานบุกเบิก (originality) ของบทความ ทั้งนี้สามารถเข้าดูวารสารฉบับตีพิมพ์ที่ผ่านมาได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/damrong หรือ www.damrong-journal.su.ac.th
               3.3 กระบวนการตั้งแต่ส่งบทความเข้ามายังกองบรรณาธิการ เพื่อขอรับการพิจารณาจนถึงการตีพิมพ์ จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้กลั่นกรองบทความ หากประสงค์จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ของแต่ละปี จะต้องส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาไม่ช้าไปกว่าวันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ช่วงเวลาการตีพิมพ์บทความขึ้นอยู่กับมติของกองบรรณาธิการและการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

หมายเหตุ
1) กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความ โดยการพิจารณาตีพิมพ์นั้น ขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการ และผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
2) กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบให้ถูกต้อง ตามการอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมของวารสารดำรงวิชาการ
3) กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/กองบรรณาธิการ
4) กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดำเนินการเพื่อสมัครขอลงตีพิมพ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5) หากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้พิจารณาบทความแล้วมีความเห็นไม่เป็นที่ยุติจำเป็นจะต้องสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน โดยกองบรรณาธิการจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อบทความ

5. ค่าธรรมเนียมการลงบทความ
ค่าธรรมเนียมการลงบทความ จำนวนบทความละ 2,500 บาท เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินส่งมายัง damrong.journal@gmail.com เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนต่อไป โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี กองทุนวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี 
เลขที่บัญชี 982 - 0 - 70389 – 1 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่

6. ติดต่อสอบถาม และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Mail : damrong_journal@hotmail.com

ดาวน์โหลดฟอร์มขอส่งบทความได้ คลิกที่นี่

7. การอ้างอิง และเขียนบรรณานุกรม

วารสารดำรงวิชาการ ได้กำหนดเกณฑ์รูปแบบการอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมแบบระบบนาม-ปีขึ้น โดยปรับปรุงจากมาตรฐานของสมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน (ASA) และสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA) ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลด “เกณฑ์การจัดทำระบบอ้างอิง ฉบับเต็ม” ได้จากหัวข้อ “เกณฑ์การจัดทำระบบอ้างอิงของวารสารดำรงวิชาการ” ได้ที่เว็บไซต์ https://www.damrong-journal.su.ac.th

            ในที่นี้จะนำเสนอตัวอย่างการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา และรูปแบบของบรรณานุกรมดังนี้

               7.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

            การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาให้ใช้ระบบนาม-ปี คือ การแทรก “อ้างอิง” อยู่ในเนื้อหาของบทความ วิธีการคือ ให้พิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค และเลขหน้าที่อ้างอิง ภายในเครื่องหมายวงเล็บ โดยมีรูปแบบดังนี้

            เนื้อหาบทความที่อ้าง (ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์: เลขหน้าที่อ้าง) หรือ

            ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้าที่อ้าง) เนื้อหาบทความที่อ้าง

ตัวอย่าง: (ทวีป วรดิลก 2542: 50-54) หรือ (Higham 2014: 77-80) หรือ (สุริยา สุดสวาท และ เดชา สุดสวาท 2553: 147-151) หรือ (Higham & Thosarat 1998: 100-120) หรือ (พินดา สินธิสุนทร และคณะ 2549: 10) หรือ (Umitsu et al. 2002: 77-80) หรือ (Bayard 1970, 1971, 1972) หรือ (Bayard 1970; Vincent & Natapintu 1988; Glover 1989)

               7.2 การจัดทำบรรณานุกรม: การอ้างอิงจากหนังสือ

การพิมพ์ครั้งแรก ไม่ต้องใส่ครั้งที่พิมพ์ ตัวอย่าง:

นิตยา กาญจนะวรรณ, 2528. พูดจาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

            สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลเป็นหลัก ชื่อตัวให้ทำเป็นอักษรย่อใส่จุด เช่น ผู้แต่งชื่อ Jean Peters เมื่อทำเป็นบรรณานุกรมต้องแปลงเป็น Peters J., หรือ ผู้แต่งชื่อ Charles F. W. Higham เมื่อทำเป็นบรรณานุกรมต้องแปลงเป็น Higham C.F.W., โดยอักษรย่อให้พิมพ์ติดต่อกัน ตัวอย่าง:

Peters J., 1975. The Bookman’s glossary. 5th ed. New York: Bowker.

Cheever J., 1969. Bullett park. New York: Alfred A. Knopf.

Higham C.F.W., 1989. The Archaeology of Mainland Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

               7.3 การจัดทำบรรณานุกรม: การอ้างอิงจากบทความในวารสาร/ นิตยสาร

ตัวอย่าง:

ศรีศักร วัลลิโภดม, 2528. “ข้าวกับการพัฒนาของรัฐในประเทศไทย.” ศิลปวัฒนธรรม 6 (7): 114-128.

สมชัย ฤชุพันธุ์, 2519ก. “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้.” สรรพากรสาส์น 23 (3): 13-23.

______ , 2519ข. “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้.” สรรพากรสาส์น 23 (4): 37-53.

สายสุนีย์ สุขนคร, 2529. “สะพานจีน: ทอรุ้งเหนือลอนคลื่นและหลังเต่าจุมพิตเมฆ.” ศิลปวัฒนธรรม 7 (4): 84-89.

สำราญ วังศพ่าห์, 2521. “พระพิรุณแสนห่า.” ศิลปากร 21 (2): 27-33.

Donaldson J.F., Graham S., 1999. “A model of college outcomes for adults.” Adult Education Quartery 50 (1): 24-40.

 

Publication Ethics
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)
ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งเข้าตีพิมพ์เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และคำนึงถึงจริยธรรมด้านการอ้างอิง ประโยชน์ทับซ้อน แหล่งทุน รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เบิดเบือนจากข้อเท็จจริง อนึ่งจะต้องเรียบเรียงบทความตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนดไว้ตามคำแนะนำในการเตรียมบทความ

 

http://www.damrong-journal.su.ac.th