วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

ดำรงวิชาการเป็นวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นวารสารประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย และ Book review ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ของคณาจารย์ นักวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม และให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการ อันจะก่อนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีกำหนด ออกปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือนของทุกปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) จัดพิมพ์จำนวน 300 เล่มต่อฉบับ

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการส่งบทความวารสารดำรงวิชาการ

2020-03-03

เนื่องด้วยกองบรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการนำเสนอบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ ให้สอดคล้องกับระบบจัดการวารสารออนไลน์ จึงขอให้ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความดำเนินการดังนี้   1. ส่งไฟล์แบบเสนอบทความ คลิกที่นี่ พร้อมต้นฉบับบทความ แนบไฟล์ภาพ (ถ้ามี) ส่งมายังอีเมล damrong_journal@hotmail.com เพื่อให้กองบรรณาธิการวารสารฯ พิจารณาในเบื้องต้น   2. ระยะเวลากองบรรณาธิการวารสารฯ พิจารณาบทความในเบื่้องต้น และแจ้งกลับผู้เขียนโดยประมาณ 1 เดือน นับจากวันที่ส่งบทความเข้าอีเมล   3. ผู้เขียนรับทราบผลจากกองบรรณาธิการวารสารฯ จากอีเมล โดยจะแจ้งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 3.1 กรณีที่ขอให้ดำเนินการปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะกองบรรณาธิการวารสารฯ พร้อมขอให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมลงบทความ คลิกที่นี่ (แจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมลงบทความ ให้ส่งแจ้งผ่านทาง damrong.journal@gmail.com) ก่อนส่งต้นฉบับบทความที่ปรับแก้แล้วเข้าระบบจัดการวารสารออนไลน์ THAIJO คลิกที่นี่ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความต่อไป 3.2 กรณีที่ขอให้พิจารณาดำเนินการปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะกองบรรณาธิการวารสารฯ โดยหากยังประสงค์ที่จะส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์กับวารสารฯ ต่อไป ขอให้ดำเนินการปรับแก้ (โดยประมาณ 1 เดือน) และส่งกลับมาให้กองบรรณาธิการวารสารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 3.3 กรณีที่กองบรรณาธิการวารสารฯ พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว มีมติไม่เห็นชอบบทความพร้อมแจ้งข้อเสนอแนะ และกำหนดรับบทความเข้าใหม่ในรอบของปีที่ / ฉบับที่ ถัดไป   4. ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการกลั่นกรองพิจารณา และประเมินบทความ   5. ส่งผลการประเมินบทความและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งไปยังผู้เขียนให้เพื่อปรับแก้ต้นฉบับบทความ   6. ผู้เขียนปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งกลับมา   7. เมื่อกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้รับต้นฉบับที่ดำเนินการปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จักแจ้งตอบรับการตีพิมพ์ในระบบจัดการวารสารออนไลน์และดำเนินการออกแบบตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนต่อไป   ***หมายเหตุ กระบวนการในข้อ 3.1, ข้อ 4 - ข้อ 7 จะดำเนินการผ่านระบบระบบจัดการวารสารออนไลน์ (THAIJO) 

แบบเสนอขอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม

2019-11-13

แบบเสนอขอส่งบทความวารสารดำรงวิชาการ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม และจัดรูปแบบของบทความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :

- แบบ PDF ดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่
- แบบ WORD ดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่
การอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมของวารสาร สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสมัครเพื่อส่งบทความเสนอตีพิมพ์

2018-12-27

ค่าธรรมเนียมการลงบทความ จำนวนบทความละ 2,500 บาท เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินส่งมายัง damrong.journal@gmail.com เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนต่อไป โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี กองทุนวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี
เลขที่บัญชี 982 - 0 - 70389 – 1 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

*กรณีบทความ (ถ้ามี) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้พิจารณาบทความแล้วมีความเห็นไม่ที่เป็นยุติ ผู้เขียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อบทความ

แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ :
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบขอชำระค่าธรรมเนียมลงบทความ

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

2016-01-01

วารสารดำรงวิชาการ อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)  จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เข้าร่วมส่งบทความมาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
*การปิดรับบทความวารสารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถอีเมลสอบถามข้อมูลการปิดรับบทความได้ที่ damrong_journal@hotmail.com

Vol. 19 No. 2 (2020): July - December

View All Issues

Indexed in
tci

boran60_92
damrongww_150