Announcements

 • เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการส่งบทความวารสารดำรงวิชาการ

  2020-03-03
  เนื่องด้วยกองบรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการนำเสนอบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการวารสารออนไลน์ จึงขอให้ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความดำเนินการ ดังนี้ รายละเอียดที่ คลิกที่นี่

                4.1 ผู้เขียนส่งบทความ บทคัดย่อ แบบฟอร์มเสนอบทความ (ดาวน์โหลดแบบเสนอขอส่งบทความ คลิกที่นี่) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ถ้ามี) เสนอต่อกองบรรณาธิการ เพื่อรับการพิจารณาเบื้องต้นทางอีเมล damrong_journal@hotmail.com ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน
                4.2 ผู้เขียนรับทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ทางอีเมล damrong_journal@hotmail.com โดยจะแจ้งเป็น 3 กรณี ดังนี้
                       4.2.1 ขอให้ดำเนินการปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะกองบรรณาธิการ เมื่อผู้เขียนดำเนินการดังกล่าวแล้ว จึงส่งบทความที่ปรับแก้ตามกองบรรณาธิการ ทางอีเมล damrong_journal@hotmail.com เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาอีกครั้งเป็นการเตรียมความเรียบร้อยของบทความก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (ต่อกระบวนการข้อ 4.3) ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 2 เดือน 
  หรือ              4.2.2 ขอให้พิจารณาดำเนินการปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะกองบรรณาธิการ โดยหากยังประสงค์ที่จะส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์กับวารสารฯ ต่อไป ขอให้ดำเนินการปรับแก้ (โดยประมาณ 1 เดือน) และส่งกลับมาให้กองบรรณาธิการ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง (ต่อข้อกระบวนการข้อ 4.1) ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
  หรือ              4.2.3 กองบรรณาธิการ พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว มีมติไม่เห็นชอบบทความพร้อมแจ้งข้อเสนอแนะ และกำหนดรับบทความเข้าใหม่ในรอบของปีที่ / ฉบับที่ ถัดไปแก่ผู้เขียน ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
                4.3 กองบรรณาธิการ แจ้งผู้เขียนดำเนินการปรับแก้บทความ (ถ้ามี) หลังจากนั้นส่งต้นฉบับบทความที่ปรับแก้แล้ว แบบฟอร์มเสนอบทความ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอบทความ คลิกที่นี่)  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ถ้ามี) เข้าระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ทาง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ (ดาวน์โหลดแบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ คลิกที่นี่ ) ทาง damrong.journal@gmail.com เมื่อผู้เขียนดำเนินการดังกล่าวแล้ว กองบรรณาธิการจักส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความต่อไป ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
               4.4 กองบรรณาธิการ แจ้งผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เขียนจะต้องดำเนินการปรับและแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและส่งกลับมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิขอพิจารณาอีกครั้ง) ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
               4.5 กองบรรณาธิการ พิจารณาบทความที่ผู้เขียนปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย จากนั้นจึงออกแบบตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้เขียน (ขั้นตอนการออกแบบตอบรับการตีพิมพ์จะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 เดือน หลังจากผู้เขียนส่งบทความที่ปรับและแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วมายังกองบรรณาธิการ) ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
               4.6 หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม กองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนการตีพิมพ์วารสารต่อไป หากยังมีข้อแก้ไขอีก กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียน ให้ดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์ โดยตั้งแต่ข้อ 4.3 สามารถติดต่อได้ทางอีเมล damrong_journal@hotmail.com ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน Read more about เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการส่งบทความวารสารดำรงวิชาการ
 • แบบเสนอขอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม

  2019-11-13

  แบบเสนอขอส่งบทความวารสารดำรงวิชาการ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม และจัดรูปแบบของบทความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :

  - แบบ PDF ดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่
  - แบบ WORD ดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่
  การอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมของวารสาร สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่

  Read more about แบบเสนอขอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม
 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสมัครเพื่อส่งบทความเสนอตีพิมพ์

  2018-12-27

  ค่าธรรมเนียมการลงบทความ จำนวนบทความละ 2,500 บาท เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินส่งมายัง damrong.journal@gmail.com เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนต่อไป โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี กองทุนวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี
  เลขที่บัญชี 982 - 0 - 70389 – 1 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  *กรณีบทความ (ถ้ามี) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้พิจารณาบทความแล้วมีความเห็นไม่ที่เป็นยุติ ผู้เขียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อบทความ

  แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ :
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบขอชำระค่าธรรมเนียมลงบทความ

  Read more about ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสมัครเพื่อส่งบทความเสนอตีพิมพ์
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

  2016-01-01

  วารสารดำรงวิชาการ อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)  จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เข้าร่วมส่งบทความมาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  - ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
  - ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
  *การปิดรับบทความวารสารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถอีเมลสอบถามข้อมูลการปิดรับบทความได้ที่ damrong_journal@hotmail.com

  Read more about เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
 • ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ 4) ของวารสารดำรงวิชาการ วารสารกลุ่มที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2567

  2015-06-23

  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดอันดับให้วารสารดำรงวิชาการ เป็น "วารสารกลุ่มที่ 2" วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
  ผลประเมินวารสารดำรงฯรอบ4-801.jpg

  Read more about ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ 4) ของวารสารดำรงวิชาการ วารสารกลุ่มที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2567