เนื่องด้วยกองบรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการนำเสนอบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ ให้สอดคล้องกับระบบจัดการวารสารออนไลน์ จึงขอให้ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความดำเนินการดังนี้   1. ส่งไฟล์แบบเสนอบทความ คลิกที่นี่ พร้อมต้นฉบับบทความ แนบไฟล์ภาพ (ถ้ามี) ส่งมายังอีเมล damrong_journal@hotmail.com เพื่อให้กองบรรณาธิการวารสารฯ พิจารณาในเบื้องต้น   2. ระยะเวลากองบรรณาธิการวารสารฯ พิจารณาบทความในเบื่้องต้น และแจ้งกลับผู้เขียนโดยประมาณ 1 เดือน นับจากวันที่ส่งบทความเข้าอีเมล   3. ผู้เขียนรับทราบผลจากกองบรรณาธิการวารสารฯ จากอีเมล โดยจะแจ้งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 3.1 กรณีที่ขอให้ดำเนินการปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะกองบรรณาธิการวารสารฯ พร้อมขอให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมลงบทความ คลิกที่นี่ (แจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมลงบทความ ให้ส่งแจ้งผ่านทาง damrong.journal@gmail.com) ก่อนส่งต้นฉบับบทความที่ปรับแก้แล้วเข้าระบบจัดการวารสารออนไลน์ THAIJO คลิกที่นี่ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความต่อไป 3.2 กรณีที่ขอให้พิจารณาดำเนินการปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะกองบรรณาธิการวารสารฯ โดยหากยังประสงค์ที่จะส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์กับวารสารฯ ต่อไป ขอให้ดำเนินการปรับแก้ (โดยประมาณ 1 เดือน) และส่งกลับมาให้กองบรรณาธิการวารสารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 3.3 กรณีที่กองบรรณาธิการวารสารฯ พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว มีมติไม่เห็นชอบบทความพร้อมแจ้งข้อเสนอแนะ และกำหนดรับบทความเข้าใหม่ในรอบของปีที่ / ฉบับที่ ถัดไป   4. ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการกลั่นกรองพิจารณา และประเมินบทความ   5. ส่งผลการประเมินบทความและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งไปยังผู้เขียนให้เพื่อปรับแก้ต้นฉบับบทความ   6. ผู้เขียนปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งกลับมา   7. เมื่อกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้รับต้นฉบับที่ดำเนินการปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จักแจ้งตอบรับการตีพิมพ์ในระบบจัดการวารสารออนไลน์และดำเนินการออกแบบตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนต่อไป   ***หมายเหตุ กระบวนการในข้อ 3.1, ข้อ 4 - ข้อ 7 จะดำเนินการผ่านระบบระบบจัดการวารสารออนไลน์ (THAIJO)