ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสมัครเพื่อส่งบทความเสนอตีพิมพ์

2018-12-27

ค่าธรรมเนียมการลงบทความ จำนวนบทความละ 2,500 บาท เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินส่งมายัง [email protected] เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนต่อไป โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี กองทุนวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี
เลขที่บัญชี 982 - 0 - 70389 – 1 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

*กรณีบทความ (ถ้ามี) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้พิจารณาบทความแล้วมีความเห็นไม่ที่เป็นยุติ ผู้เขียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อบทความ

แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ : คลิกที่นี่