ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ 4) ของวารสารดำรงวิชาการ วารสารกลุ่มที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2567

2015-06-23

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดอันดับให้วารสารดำรงวิชาการ เป็น "วารสารกลุ่มที่ 2" วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ผลประเมินวารสารดำรงฯรอบ4-801.jpg