ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดอันดับให้วารสารดำรงวิชาการ เป็น "วารสารกลุ่มที่ 1" วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูลล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  ต่อไป