เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับวารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 67)

2023-12-27

วารสารดำรงวิชาการ เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับวารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 กำหนดการส่งต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยพิจารณาจากลำดับวันที่ส่งบทความ (First come, First served) รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ขั้นตอนการเสนอบทความ ดูได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement/view/1779

2. รายละเอียดการเตรียมบทความ ดูได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement/view/2002

หมายเหตุ* วารสารฯ จะแจ้งให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมลงบทความ จำนวนบทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อบทความผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความแล้ว