แบบเสนอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม

2022-09-21

แบบเสนอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม

1. แบบเสนอขอส่งบทความวารสารดำรงวิชาการ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม และจัดรูปแบบของบทความ คลิกที่นี่

2. อัปเดท!! แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ จำนวน 3,500 บาท คลิกที่นี่
เดิม แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ คลิกที่นี่
หมายเหตุ* วารสารฯ จะแจ้งให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงบทความเมื่อบทความนั้น ผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการวารสารฯ แล้วเท่านั้น

3. การอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมของวารสาร คลิกที่นี่

4. ขั้นตอนการเสนอขอส่งบทความ คลิกที่นี่