แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ

2023-09-27

1. แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ  คลิกที่นี่
หมายเหตุ* วารสารฯ จะแจ้งให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมลงบทความ เมื่อบทความผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความแล้ว

ค่าธรรมเนียมการลงบทความ จำนวนบทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินส่งมายัง [email protected] เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนต่อไป โดยมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่บัญชี 026 - 0 - 27861 - 0 สาขาท่าเตียน
หรือ
- ชำระเงินสดด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี (วัน และเวลาราชการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบริการทางวิชาการในการตีพิมพ์บทความในวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (Damrong Journal of the Faculty of Archaeology) คลิกที่นี่