กำหนดการส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับวารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 66) และวารสารฯ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 66)

2022-08-10

วารสารดำรงวิชาการ เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับวารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 22 พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 กำหนดการส่งต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 กำหนดการส่งต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมเตรียมการส่งบทความดูได้ที่  https://so01.tci-thaijo.org/.../announcement/view/1873