ขั้นตอนการเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์

2023-12-27
ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความดำเนินการรายละเอียดที่ คลิกที่นี่

              4.1 ผู้เขียนส่งบทความ บทคัดย่อ แบบฟอร์มเสนอบทความ (ดาวน์โหลดแบบเสนอขอส่งบทความ คลิกที่นี่) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ถ้ามี) เสนอต่อกองบรรณาธิการ เพื่อรับการพิจารณาเบื้องต้นทางอีเมล [email protected] ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน
              4.2 ผู้เขียนรับทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ทางอีเมล [email protected] โดยจะแจ้งเป็น 3 กรณี ดังนี้
                     4.2.1 ขอให้ดำเนินการปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะกองบรรณาธิการ เมื่อผู้เขียนดำเนินการดังกล่าวแล้ว จึงส่งบทความที่ปรับแก้ตามกองบรรณาธิการ ทางอีเมล [email protected] เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาอีกครั้งเป็นการเตรียมความเรียบร้อยของบทความก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (ต่อกระบวนการข้อ 4.3) ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 2 เดือน 
หรือ              4.2.2 ขอให้พิจารณาดำเนินการปรับแก้บทความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะกองบรรณาธิการ โดยหากยังประสงค์ที่จะส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์กับวารสารฯ ต่อไป ขอให้ดำเนินการปรับแก้ (โดยประมาณ 1 เดือน) และส่งกลับมาให้กองบรรณาธิการ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง (ต่อข้อกระบวนการข้อ 4.1) ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
หรือ              4.2.3 กองบรรณาธิการ พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว มีมติไม่เห็นชอบบทความพร้อมแจ้งข้อเสนอแนะ และกำหนดรับบทความเข้าใหม่ในรอบของปีที่ / ฉบับที่ ถัดไปแก่ผู้เขียน ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
              4.3 กองบรรณาธิการ แจ้งผู้เขียนดำเนินการปรับแก้บทความ (ถ้ามี) หลังจากนั้นส่งต้นฉบับบทความที่ปรับแก้แล้ว แบบฟอร์มเสนอบทความ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอบทความ คลิกที่นี่)  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ถ้ามี) เข้าระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ทาง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong  เมื่อผู้เขียนดำเนินการดังกล่าวแล้ว กองบรรณาธิการจักส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความต่อไป ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
             4.4 กองบรรณาธิการ แจ้งผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เขียนจะต้องดำเนินการปรับและแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและส่งกลับมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิขอพิจารณาอีกครั้ง) ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
             4.5 กองบรรณาธิการ พิจารณาบทความที่ผู้เขียนปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย จากนั้นจึงออกแบบตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้เขียน (ขั้นตอนการออกแบบตอบรับการตีพิมพ์จะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 เดือน หลังจากผู้เขียนส่งบทความที่ปรับและแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วมายังกองบรรณาธิการ) ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน 
             4.6 หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม กองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนการตีพิมพ์วารสารต่อไป หากยังมีข้อแก้ไขอีก กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียน ให้ดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์ โดยตั้งแต่ข้อ 4.3 สามารถติดต่อได้ทางอีเมล [email protected] ระยะเวลาพิจารณา (เดือน) โดยประมาณ 1 เดือน

 สำหรับแบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ  คลิกที่นี่ วารสารฯ จะแจ้งให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมลงบทความ เมื่อบทความผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความแล้ว