เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับวารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 65) ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

2022-02-22

วารสารดำรงวิชาการ เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับวารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 65) ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/.../announcement/view/1873