วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 22 พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

2022-11-03

วารสารดำรงวิชาการ เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับวารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 22 พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมเตรียมการส่งบทความดูได้ที่  https://so01.tci-thaijo.org/.../announcement/view/1873