เปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียน ISSN และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษวารสาร พร้อมทั้งขอแจ้งหมายเลขทะเบียน E-ISSN ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2566 เป็นต้นไป

2024-01-22
วารสารดำรงวิชาการ เปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียน ISSN และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษวารสาร พร้อมทั้งขอแจ้งหมายเลขทะเบียน E-ISSN ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2566 เป็นต้นไป   1. เปลี่ยนแปลงหมายเลข ISSN (Print) ประเภทวารสาร (Journal) ISSN (เดิม) : 1686-4395 ISSN (ใหม่) : 3027-6004   2. เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Damrong : Journal of The Faculty of Archaeology ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University   3. แจ้งหมายเลข E-ISSN ประเภทวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : 3027-6012