เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับวารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 66)

2023-01-25

วารสารดำรงวิชาการ เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับวารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 22 พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 กำหนดการส่งต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยพิจารณาจากลำดับวันที่ส่งบทความ (First come, First served) รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ขั้นตอนการเสนอบทความ ดูได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement/view/1779

2. รายละเอียดการเตรียมบทความ ดูได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement/view/2002