วารสารดำรงวิชาการปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจาก 2 ท่านเป็น 3 ท่าน และปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการลงบทความจากเดิม 2,500 บาท เป็น 3,000 บาท

2022-02-22

วารสารดำรงวิชาการปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจาก 2 ท่านเป็น 3 ท่าน และปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการลงบทความจากเดิม 2,500 บาท เป็น 3,000 บาท  รายละเอียด