The Evolution of name “Phra vihara” (Noi): The Dynamic and Significance of Building Phra Vihara (Noi) on Phranakhon Khiri

Authors

  • Panomkorn Nawasalao ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

Keywords:

Phra vihara (Noi), Phranakhonkhiri, Phra Phuttarattanasatan

Abstract

Phra vihara (Noi) is the type of the main vihara, located in front of the Phra Sutthasela Chedi on the eastern peak of Khao Maha Sawan, in the Buddhist area of Phranakhon Khiri Palace, built in the reign of King Rama 4. Inside Phra vihara (Noi) is a marble Buddha statue. During the reign of King Rama 4, this building didn’t have an official name but it was known as the royal temple of the palace. Until the reign of King Rama 6, the eastern peak was called “Wat Phra Kaew Noi” which was believed to replicate the royal temple in the Grand Palace in Bangkok. When the Fine Arts Department collected information from ancient monuments in Petchaburi Province, they recorded the Phra vihara (Noi) as the ordination hall of Wat Phra Si Rattana Satsadaram. However, the results of historical research by the Fine Arts department demonstrate that Phra vihara (Noi) is similar to Phra Phuttarattanasatan, a building located in the Grand Palace more so than Wat Phra Si Rattana Satsadaram.

References

กรมศิลปากร, 2545. พระพุทธรูปสำคัญ. กรุงเทพฯ: สํานักประวัติศาสตร์และวรรณกรรม กรมศิลปากร.

กรมศิลปากร, 2530. พระนครคีรี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์

คทาธรบดี (เทียม อัศวรักษ์), พระยา, 2550. สมุดราชบุรี. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ต้นฉบับ.

ณัฏฐภัทร จันทวิช, 2549. ศิลปกรรมแบบพระราชนิยม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2465. ประชุมพงศาวดารภาคที่ 25 เรื่องสถานที่แลวัดถุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, (นายเซี้ยง กรรณสูตร พิมพ์ในงานปลงศพสนองคุณบิดา พ.ศ. 2465)

ตรี อมาตยกุล, 2494. ประวัติเมืองสำคัญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์นิยมวิทยา.

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), เจ้าพระยา, 2558. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).

นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, 2547. โคลงลิขิตมหามกุฎราชคุณานุสรณ์. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา, 2521. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, หม่อมราชวงศ์, 2549. พระอภิเนาว์นิเวศน์ พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มติชน.

ภาณุรังษีสว่างวงศ์ สมเด็จเจ้าฟ้า, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ และคนอื่นๆ, 2466. หนังสือ COURTข่าวราชการเจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง เล่ม 1. พระนคร: โรงพิมพ์ไท.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, 2557. “การเดินทางสู่เพชรบุรี.” ใน ตามรอยฝรั่ง เล่าความหลังเมืองพริบพรี (เพชรบุรี). กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.

สมคิด จิระทัศนกุล, 2547. รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

สันติ เล็กสุขุม, 2557. งานช่าง คำช่างโบราณ. กรุงเทพฯ: มติชน.

เสยย์ เกิดเจริญ, 2542. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชร. เพชรบุรี: บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์จํากัด, (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สายพิณ เปี่ยมสง่า วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542).

เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2517. พระบรมมหาราชวัง: พระที่นั่งในบริเวณสวนศิวาลัย พระที่นั่งบรมพิมานพระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร ประตู และป้อมรอบพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.

เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, 2543. การออกแบบพระนครคีรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

จดหมาย “ประกาศเรื่องที่นาทุ้งริมคลองฃุดใหม่ ฯลฯ, คุณศรีสุริยวงศ์เกี่ยวกับทอดกฐินวัดอัมพวันฯ”. หอสมุดแห่งชาติ หนังสือสมุดไทยดํา อักษรไทย ภาษาไทย เส้นดินสอ จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) เลขที่ 87.

จดหมาย “จดหมายถึงกรมหมื่นราชสีหฯ และเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เรื่องการก่อสร้าง”.หอสมุดแห่งชาติ หนังสือสมุดไทยดำ อักษรไทย ภาษาไทย เส้นดินสอ จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) เลขที่ 113.

ประกาศ “เรื่อง คําประกาศเทวดาในวันสวดมนต์บันจุพระบรมธาตุที่พระนครคีรี” หอสมุดแห่งชาติหนังสือสมุดไทยดำ อักษรภาษาไทย เส้นดินสอ จ.ศ. 1223 (พ.ศ. 2404) เลขที่ 130.

Downloads

Published

2018-06-28