Dental Caries and Antemortem Tooth Loss in a Secondary Burial Population at Non Pacha Kao, Ban Krabueang, Nakhon Ratchasima Province

Authors

  • Naruphol Wangthongchaicharoen นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

bioarchaeology, Oral Health, Human Remains, Secondary Jar Burial, Non Pacha Kao Archaeological site

Abstract

This article presents the study results of oral health of the ancient population from the secondary jar burial ritual at Non Pacha Kao archaeological sites, Ban Krabueang, Bua Yai district, Nakhon Ratchasima province (approximately 1500-2500 BP.). From the investigation with oral health indicators like dental caries and antemortem tooth loss (AMTL), this population group had a low dental caries prevalence and high AMTL prevalence. Moreover, males had significantly much more AMTL than females. A comparative study with the other prehistoric populations in Northeast Thailand suggests the Non Pacha Kao people had significantly much more AMTL than the others in the Upper Mun Valley although dental caries prevalence were almost equal between the samples. These revealed the similarity of food consumption behaviors and diets, and the variety in daily behaviors and oral hygiene practices in each group.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

ฌาน ฮาลโครว์, แนนซี เทย์เลส, ชาร์ลอตต์ คิง, และธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2560. “สุขภาพและโรคภัยของทารกและเด็กกับการเกษตรเข้มข้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่.” ดำรงวิชาการ 16 (2): 11-56.

ผาสุข อินทราวุธ, 2548. สุวรรณภูมิจากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, 2544. รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง, และพเยาว์ นาคเวก, 2533. การศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พัชรี สาริกบุตร, 2538. “ประเพณีการฝังศพที่เมืองโบราณนครจําปาศรี อ. นาดูน จ. มหาสารคาม.” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง “พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี” (หน้า 91-108). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เวียงคํา ชวนอุดม, 2545. การศึกษาแบบแผนการฝังศพในภาชนะดินเผาในลุ่มแม่น้ำมูล-ชี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

ศรีศักร วัลลิโภดม, 2534. “ประเพณีการฝังศพกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “การค้นคว้าทางโบราณคดีในประเทศไทย” (หน้า 18-27). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สมเดช ลีลามโนธรรม, 2556. พัฒนาการของชุมชนบริเวณลุ่มน้ำสะแทด ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19: กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้อง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

สํานักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี, 2557. รายงานการปฏิบัติงาน การขุดค้นทางโบราณคดีและวิเคราะห์ค่าอายุทาววิทยาศาสตร์ แหล่งโบราณคดีดงเมืองเตย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. ศรีสะเกษ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีกุรุเกษตร.

สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา, 2558. รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้อง ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: โรงพิมพ์โจเซฟ พลาสติกการด์ (โคราช) แอนด์ ปริ๊นท์ จําากัด.

สุกัญญา เบาเนิด, 2553. โบราณคดีในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้. อุบลราชธานี: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิริธรรมออฟเซ็ท.

AlQahtani, S. J., 2009. Atlas of human tooth development and eruption. London: Queen Mary University of London. Retrieved June 25, 2018, from https://www.atlas.dentistry.qmul.ac.uk/

Aufderheide, A. C., & Rodriguez-Martin, C., 1998. The Cambridge encyclopedia of human paleopathology. Cambridge: Cambridge University Press.

Bellwood, P., 2007. Prehistory of the Indo-Malayan Archipelago. Canberra: ANU E Press.

Buikstra, J. E., & Beck, L. A., 2006. Bioarchaeology the contextual analysis of human remains. Burlington: Academic Press.

Buikstra, J. E., & Ubelaker, D. H., 1994. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas: Arkansas Archaeological Survey.

Domett, K. M., 2001. Health in late prehistoric Thailand. Oxford: British Archaeological Reports, International Series 946.

Domett, K. M., 2004. “V: The people of Ban Lum Khao.” In C. Higham, & R. Thosarat (eds.), The origins of the civilization of Angkor volume one: The excavation of Ban Lum Khao (pp. 113-158). Bangkok: The Fine Arts Department of Thailand.

Douglas, M. T., 1996. Paleopathology in human skeletal remains from Pre-Metal, Bronze, and Iron Ages, Northeastern Thailand. Doctoral dissertation. Department of Anthropology, University of Hawaii, Manoa.

Goodman, A. H., Thomas, R. B., Swedlund, A. C., & Armelagos, G. J. 1988. “Biocultural perspectives on stress in prehistoric, historical, and contemporary population research.” Yearbook of American Journal of Physical Anthropology 31 (S9): 169-202.

Higham, C.F., 1996. The Bronze age of Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

Hillson, S., 1996. Dental anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Huss-Ashmore, R., Goodman, A. H., & Armelagos, G. J., 1982. “Nutritional inference from paleopathology.” Advance Archaeological Method Theory (5): 395-4

Indrawooth, Phasook, 1997. “The practice of jar burial in the Mun and Chi valleys.” Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin (16): 149-152.

Killgrove, Kristina, 2013. Bioarchaeology. Oxford: Oxford University Press. Retrieved June 25, 2018, from http://www.oxfordbibliographies.com.

King, C. L., Bentley, R. A., Higham, C., Tayles, N., Viðarsdóttir, U. S., Layton, R., Macpherson, C. & Nowell, G. 2014. “Economic change after the agricultural revolution in Southeast Asia?.” Antiquity 88 (339): 112-125.

Lanfrango, L. P., & Eggers, S., 2012. “Caries through time: An anthropologicaloverview.” In M.-Y. Li (ed.), Contemporary approach to dental caries (pp. 3-34). Shanghai: InTech China.

Larsen, C. L., 1995. “Biological changes in human populations with agriculture.” Annual Review of Anthropology: 185-213.

Larsen, C. L., 1997. Bioarchaeology: Interpreting behavior from the human skeletal. Cambridge: Cambridge University Press.

Larsen, C. L., Shavit, R., & Griffin, M. C., 1991. “Dental caries evidence for dietary change: An archaeological context.” In M. A. Kalley, & C. L. Larsen (eds.), Advance in dental anthropology (pp. 179-202). New York: Wiley-Liss, Inc.

Lovejoy, C. O., 1985. “Dental wear in the Libben populations: Its functional pattern and role in the determination of the adult skeletal age at death.” American Journal of Physical Anthropology 68 (1): 47-56.

Lovejoy, C. O., Meindl, R. S., Pryzbeck, T. R., & Mensforth, R. P., 1985. “Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: A new method for the determination of the skeletal age at death.” American Journal of Physical Anthropology 68 (1): 15-28.

Lukacs, J. R., 2008. “Fertility and agriculture accentuate sex differences in dental caries rates.” Current Anthropology 49 (5): 901-914.

Lukacs, J. R., & Largaespada, L., 2006. “Explaning sex differences in dental caries prevalence: Saliva, hormones and ‘life-history’ etiologies.” American Journal of Human Biology 18 (4): 540-555.

Ortner, D. J., 2003. Identification of pathological conditions in human skeletal remains. San Diego: Acadamic Press.

Oxenham, M., Cuong, N. L., & Thuy, N. K., 2006. “The oral health consequences of the adaptation and intensification of agriculture in Southeast Asia.” In M. Oxenham, & N. G. Tayles (eds.), Bioarchaeology of Southeast Asia (pp. 263-289). Cambridge: Cambridge University Press.

Reitsema, L. J., & Mcllvaine, B. K., 2014. “Reconciling ‘stress’ and ‘health’ in physical anthropology: What can bioarchaeologist learn from the other subdisclipines?.” American Journal of Physical Anthropology 155 (2): 181-185.

Sangvichien, Sood, P. Sirikaroon, J. B. Jorgensen, & Teku Jacob, 1969. Archaeological excavations in Thailand Vol.3, Ban Kao Part II; the prehistoric Thai skeletons. Copenhagen: Munksgaard.

Tayles, N. G., Halcrow, S., & Domett, K., 2007. “XVII: The people of Noen U-Loke.” In C. Higham, A. Kijngam, & S. Talbot (eds.), The origins of the civilization of Angkor volume II: the excavation of Noen U-Loke and Non Mueang Kao (pp. 243-304). Bangkok: The Fine Arts Department of Thailand.

Temple, D. H., & Goodman, A. H., 2014. “Bioarchaeology has a ‘health’ problem: Conceptualizing ‘stress’ and ‘health’ in bioarchaeological research.” American Journal of Physical Anthropology 155 (2): 186-199.

Todd, T. W., 1920. “Age changes in the pubic bone. I. The male white pubis” American Journal of Physical Anthropology 3 (3): 285-334.

White, T. D., Black, M. T., & Folkens, P. A., 2012. Human osteology. Burlington: Elsevier.

World Oral Health, 2003. The World Oral Health report 2003 continuous improvement of oral health in the 21st century - the approach of the WHO global oral health programme. Geneva: World Health Organization.

Published

2018-12-28