อนุภาคในนิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุต: การศึกษา เปรียบเทียบกับอนุภาคในนิทานไทย (A SYUDY OF THAI LITERARY MOTIFS: PRA KAWUT)

Main Article Content

วชิรวิชญ์ มั่งมูล

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาอนุภาคในนิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุตและเปรียบเทียบอนุภาคที่มีลักษณะเหมือนคล้ายกับอนุภาคในวรรณกรรมนิทานของไทย เพื่อศึกษาลักษณะร่วมของอนุภาคในนิทานไทย ผลการศึกษาพบว่านิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุตมีอนุภาคที่มีลักษณะร่วมกับอนุภาคในนิทานไทยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อนุภาคที่มีลักษณะร่วมกันแสดงให้เห็นว่านิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุตได้เลือกเอาอนุภาคที่น่าสนใจซึ่งเหมือนคล้ายกับอนุภาควรรณกรรมนิทานเรื่องอื่นๆ มาสร้างเรื่องเพื่อทำให้เกิดความสนุกสนานและอบรมสั่งสอนคนในสังคม

Abstract

This study aims to investigate the motifs used in a Thai verse tale called Pra Kawut. Comparing the characteristics found in Pra Kawut with other Thai tales, common motif characteristics within Thai literary works can be analyzed. Interestingly, Pra Kawut shares three common motifs with other Thai tales: characters, objects and events. These shared motifs indicate that Pra Kawut employs the common Thai literature motifs; both for entertaining and didactic purposes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ