ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดและการก่อตัวของสูตรมหามงคลในสังคมบริโภคนิยม (THE 9 WATS WORSHIP TOURS AND THE EMERGENCE OF AUSPICIOUS IDEA IN CONSUMERISTIC SOCIETY)

  • เอกรินทร์ พึ่งประชา
Keywords: วัด, การท่องเที่ยว, สูตรมหามงคล, บริโภคนิยม

Abstract

บทคัดย่อ

การทำบุญไหว้พระ 9 วัด เป็นคติการทำบุญของชาวไทยพุทธที่พัฒนาขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจราวปลายทศวรรษที่ 2530 ในมุมหนึ่งการทำบุญไหว้พระ 9 วัด ถือเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว ขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่ง การทำบุญไหว้พระ 9 วัด ก็สะท้อนให้เห็นค่านิยมในการทำบุญและการแสวงบุญของสังคมไทยที่ปฏิบัติมานับแต่อดีต

Abstract

The warship of 9 temples is belief of Thai Buddhist, developed during the economic crisis in the late 1990. On the one hand, this belief is phychological function the values of "Boon" and pilgrimage of Thai society, practiced for a long time.

Downloads

Download data is not yet available.