การค้นหาวัดบูรพาราม วัดทักษิณารามและวัดลังการาม ที่กล่าวถึงในศิลาจารึกวัดอโสการาม

Authors

  • Sakchai Saisingha อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

สุโขทัย, ศิลาจารึก, วัดอโสการาม

Abstract

-

Downloads