การวิจัยในชั้นเรียน : กรณีศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์

Authors

  • พจนา ฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี

Keywords:

การวิจัยในชั้นเรียน, การเรียนการสอน, ประวัติศาสตร์

Abstract

-

References

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.

ไพทูย์ สินสารัตน์ และผดุงชาติ สุวรรณวงศ์. ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลกในทศวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: บริษัททีพีพริ้นท์ จำกัด, 2542.

มาณี ไชยธีรานุวัฒศิร. (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินสถานภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2547.

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

Downloads