ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระรัศมีของพระพุทธรูปประจำสัตตมหาสถานที่วัดสุทัศนเทพวราราม

Authors

  • Mongkol Pornsiripakdee นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Saritpong Khunsong นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

พระรัศมี, วัดสุทัศนเทพวราราม, พระพุทธรูป

Abstract

-

References

จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. กรุงเทพฯ : รัฐบาลไทย, 2530.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานพระพุทธเจดีย์. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2513.

ทิพากรวงสมหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวคารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538.

นริศรานุวัติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. สาสน์สมเด็จ เล่มที่ 17. พระนคร : องค์การค้าคุรุสภา, 2505.

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539.

พระครูวิจิตรการโกศล (สงัด ญาณพโล ป.ธ.6 ). ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมด้วยแผนผัง ภาพปูชนียวัตถุ และถาวรวัตถุ. จัดพิมพ์ในงานยกช่อฟ้าพระวิหารพระศรีศากยมุนี 6-13 เมษายน 2516. กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2516.

ราชบัณฑิตยสภา. ตำนานเรื่องวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472.

วัดนิเวศธรรมประวัติ. อยุธยา : โรงพิมพ์เทียนวัฒนา, ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์. "ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบระหว่างพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยากับพระแก้วมรกต". เมืองโบราณ. ปีที่ 20. ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2537) : หน้า 79-83.

สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะอยุธยาะงานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2542.

สันติ เล็กสุชุม. ลีลาไทย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.

สุภัทรดิศ ดิศกุล. "พระพุทธรูปสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. ฉบับพิเศษ. ปีที่ 4-5 (ธ.ค.2523-ธ.ค.2535) : หน้า 89-112.

สุภัทรดิศ ดิศกุล. ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2534.

สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์. พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2535.

Boisselier, Jean. The Heritage of Thai Sculpture. New York : Joha Weatherhill, 1975.

Woodward, Hiram Jr. The Sacred Sculpture of Thailand. Bangkok : River Books, 1997.

ที่มาของภาพลายเส้นและรูปประกอบ

วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร. พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทิพากร, 2543. รูปหน้า 63.

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์. พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2535. รูปหน้า 43,58,112,324.

Woodward, Hiram Jr. The Sacred Sculpture of Thailand. Bangkok : River Books, 1997. fig.236.

มงคล พรสิริภักดี ภาพลายเส้นที่ 1-5

สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง รูปประกอบที่ 1-3,5-6,11,13

Downloads