คติรูปพระสูรยะบนธรรมจักรในศิลปะทวารวดี

Authors

  • Siripoj Laomanacharoen อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ธรรมจักร, พระสูริยะ, ทวารวดี

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads