ความเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบและแนวคิดของอนุสาวรีย์ไทยที่อุทิศให้วีรชน

Authors

  • Rungroj Thamrungraeng อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

อนุสรณ์, อนุสาวรีย์ไทย

Abstract

-

Downloads