จากนาคปัก มาเป็นนาคเบือนและมาเกี่ยวกับหางหงศ์

Authors

  • Santi Leksukhum อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

สถาปัตยกรรมไทย, นาคปัก, หางหงส์

Abstract

-

Downloads