เจดีย์ปล่อง กับ ที่มาของการซ้อนชั้นเรือนธาตุ

Authors

  • Ayumi Harada นักศึกษาพิเศษในโครงการปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

เจดีย์, ที่มา

Abstract

-

References

(ภาษาไทย)

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา. พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่: สำนักพิมพ์วรรณรักษ์, 2541.

พิเศษ เจียจันทร์. การขึ้นทะเบียนโบราณสถานในภาคเหนือ,มปท.: กรมศิลปากร, 2535.

วินัย พงศ์ศรีเพียร. ปาไปสีฟู้-ปาไปต้าเตี้ยน, กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสืบค้น ประวัติศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539.

สมหมาย เปรมจิตต์. พระเจดีย์ในลานนาไทย : งานวิเคราะห์อนุรักษ์ศิลปและสถาปัตยกรรมลานนาไทย, เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยศิลปสถาปัตยกรรมลานนา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524.

สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะเชียงแสน(ศิลปะล้านนา) และศิลปะสุโขไทย, นครปฐม: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.

สันติ เล็กสุขุม. เจดีย์:ความเป็นมาและคำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4), กรุงเทพฯ : มติชน, 2534.

สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะภาคเหนือะหริภุญชัย-ล้านนา, กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538.

เสนอ นิลเดช. ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา, กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526.

(ภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น)

Beal, S. Si-Yu-Ki, Buddhist Records of The Western World, Delhi : Munshiram Manoharlal, 1969.

Chinese Academy of Architecture. Ancient Chinese Architecture, Hongkong : Joint Publishing Company, 1982.

Nakamura, Hajime. Zusetsu Bukkyogo Daijten(园説停語大典 in Japanese), Tokyo: Tokyo Shoseki, 1988.

Ledderose, Lother. "Chinese Prototypes of the Pagoda", In The Stupa; Its religious Historical and Architectural Significance, Wiesbaden : Franz Steiner Verlag, 1980.

Mizutani, Sinjo. Paranavitana, S. Dai to saiikiki (大唐西城記 in Japanese), Tokyo: Heibonsha, 1994.

Paranavitana, S. The Stupa in Ceylon, Colombo : The Ceylon Government Press, 1946.

Soper, A.C. The Art and Architecture of China, U.S.A. : Pengui Books, 1968.

Takeda Masaya, Hoshi he no Ikada (星へ筏 in Japanese), Tokyo: Kadokawa, 1997.

Downloads