ดาวดึงส์ : สวรรค์ของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธ?

Authors

  • Phasuk Intrawut อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ดาวดึงส์, ศาสนา, คติ ความเชื่อ

Abstract

-

Downloads