"ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง" ของขุนเทพกวี : มุมมองภาษาและวรรณคดีเขมร

Authors

  • Santi Pakdeekham ิอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

Keywords:

ขุนเทพกวี, ภาษา, วรรณคดี, ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง

Abstract

-

References

เอกสารตัวเขียน (ด้วยความอนุเคราะห์จากส่วนภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร)

รามเกียรติ์ (คำพากย์ภาษาเชมร) เลชที่ 57 ตู้ 114 ชั้น 5/5 มัดที่ 121/ 3

รามเกียรติ์ (คำพากย์ภาษาเขมร) เลขที่ 58 ตู้ 114 ชั้น 5/5 มัดที่ 121/ 3

รามเกียรติ์ (คำพากย์ภาษาเขมร) เลขที่ 59 ตู้ 114 ชั้น 5/5 มัดที่ 121/ 3

กำศรวลศรีปราชญ์/ คำพากย์รามเกียรติ์ภาษาเขมร เลขที่ 165 ตู้ 114 ชั้น 2/5 มัดที่ 13

หนังสือภาษาไทย

"ดุษฎีสังเวย กล่อมช้างของเก่า", วชิรญาณ ตอนที่ 93 เดือน มิถุนายน ร.ศ. 121.

ศานติ ภักดีคำ. นครวัด ทัศนะเชมร. สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.

ศิลปากร, กรม. คำฉันท์ดุษฎีสังเวย คำฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า และคำฉันท์คชกรรมประยูร. กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จำกัด, 2545.

อุไรศรี วรศะริน. จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ค.ศ. 1566 - ค.ศ. 1747. กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ์, 2542.

อุไรศรี วรศะริน. พจนานุกรมศัพท์จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร. กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ์, 2542.

หนังสือภาษาต่างประเทศ

พิทูร กฺรเสม, พฺระมหา. ปทานุกฺรมรามเกรฺติ์. ภฺนํเพญ: พุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย, 2539.

พุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย. รามเกรฺติ์ เล่ม 1-10. ภฺนํเพญ: พุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย, 2539.

ลาง หาบ่อาน (เลียง หับอาน). เรือง รามเกรฺติ์ (ม.ป.ท.).

ลี ธามเตง. อกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร. ภฺนํเพญ: เสง งวน หวต, 2503.

อึง เยง. กาพฺยสาสฺตฺรแขฺมร. ภฺนํเพญ: มาเยีง, 1972.

ฆีง หุก ฑี. เลฺบีกองฺครวตฺต. Association Culturelle "Pierres D'Angkok: 1985.

Judith M.Jacob. Reamker (Rāmakerti) the Cambodian version of the Rāmāyana. London: The Royal Asiatic Society, 1986.

Judith M.Jacob. The Traditional Literatrure of Cambodia. New York: Oxford University Press, 1996.

Saveros POU. Dictionnaire Vieux Khmer-Francais-Anglais. Paris: Cedoreck, 1992.

Saveros POU. Éudies sur le Rāmakerti (XVIe-XVIle siècles). Paris: EFEO, 1977.

Saveros POU. Rāmakerti (XVIe-XVIIe siècles). Paris: EFEO, 1979.

Downloads