ทฤษฎี "เอเยนซี่" ในวิชาโบราณคดี

Authors

  • Sawang Lertrit อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

โบราณคดี, ทฤษฎี

Abstract

-

References

จันทนี เจริญศรี. 2544. โพสต์โมเดิร์นกับสังคมวิทยา. สำนักพิมพ์วิภาษา, กรุงเทพฯ.

ยศ สันตสมบัติ. 2538. จากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สว่าง เลิศฤทธิ์ 2546 โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี. เอกสารคำสอนรายวิชาประวัติแนวคิดทฤษฎีทางโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, Cambridge.

Dobres, Marcia-Anne, and John Robb (editors). 2000 Agency in Archaeology. Routledge, London.

Dornan, Jennifer L. 2002. Agency and Archacology: Past, Present, and Future Directions.

Journal of Archaeological Method and Theory 9(4): 303-329.

Johnson, Matthew H. 1989. Conceptions of Agency in Archacological Interpretation. Journal of Anthropological Archaeology 8: 189-211.

Johnson, Matthew H. 1999 Archaeological Theory: An Introduction. Blackwell, Malden.

Giddens, Anthony. 1979. Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis. University of California Press, Berkeley.

Hodder, Ian. 1982. Theoretical Archacology: A Reactionary View. In Symbolic and Structural Archaeology, edited by lan Hodder, pp. 1-16. Cambridge University Press, Cambridge.

Hodder, Ian. 1985. Postprocessual Archacology. In Advances in Archaeological Method and Theory 8, edited by Michael Schiffer, pp. 1-26. Academic Press, New York.

Hodder, Ian. 1999. The Archaeological Process: An Introduction. Blackwell, Malden.

Marquardt, William. 1992. Dialectical Archacology: In Archaeological Method and Theory Vol. 4, edited by Michael Schiffer, pp. 101-140. University of Arizona Press, Arizona.

Pauketat, Timothy. 2001. Practice and History in Archaeology. Anthropological Theory 1(1):73-98.

Robb, John. 2001 Steps to an Archacology of Agency. Paper presented at Agency Workshop, University College London, November 2001.

Saitta, Dean J. 1994. Agency, Class, and Archaeological Interpretation. Journal of Anthropological Archaeology 8: 189-211.

Shanks, Michael, and Chris Tilley. 1987. Re-constructing Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.

Trigger, Bruce G. 1989. A History of Archaeological Thought. Cambridge University Press, Cambridge.

Downloads