ประติมานวิทยาภาพเล่าเรื่องฤๅษีวาลมีกิที่ปราสาทบันทายฉมาร์

Authors

  • Rungroj Piromanukul อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Keywords:

ประติมานวิทยา, บันทายฉมาร์, วาลมีกิ

Abstract

-

References

Barth ,A. Inscriptions Sanscrites du Combodge. Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1885.

Bhattacharya, K. Le Religions Brahmaniques dans I'Ancien Cambodge. Paris : EFEO, 1961.

Boisselier J. "Précisions sur quelques images Khmères d' Avalokiteśvara les bas-reliefs de Bãntay Čhmàr". Art Asiatiques, tome XI 1964 fascicule I , pp 73-90.

Briggs , LP. The Ancient Khmer Empire. Bangkok : White Lotus , 1999.

Coedes ,G. "Études Cambodgiennes XIX : La date du Bayon". BEFEO, tome XXVII 1932 , pp 95-126.

Coedes ,G. "Études Cambodgiennes XXVIII : Queques suggestions sur la méthode à suivre pour interpréyer les bas-reliefs de Bantãy Čhmàr et de la galerie extérieure du Bàyon". BEFEO, tome XXXII 1932 , pp71-80.

Coedes ,G. "Études Cambodgiennes XXXIX : L' Épigraphie des monuments de Jayavarman VII", Articles sur le Pays Khmer, Tome II Paris: EFEO, 1989.

Coedes ,G. Le Temple d'Angkor Vat , troisime la galerie des bas-reliefs. Paris : EFEO , 1932.

Coral Rémusat, G. De. L'Art Khmer , les Grandes Étapes de Son Évolution. Paris : EFEO, 1951.

Groslier ,G.. "Amrendrapura dans Amoghapura". BEFEO , tomeXXIV, pp. 359-372.

Mehta J.M. The Vālmīki-Rāmāyana Critical Edition, Vol. I . Baroda : Oriental Institue ,1960.

Parmentier , H. "Les bas-reliefs de Banteai Chmar". BEFEO , tome X 1910 , pp.205-222.

Snellgrove , D. Angkor Before and After. Bangkok : Orchid , 2004 .

Stern, Ph. Le Monuments Khmers du style du Bayon et Jayavarman VII. Paris : Presses Universitaires de France, 1965.

Downloads