พระพิมพ์ดินเผาจากราชบุรี : ร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างนิกายเถรวาท-มหายานในสมัยทวารวดี

Authors

  • Dhanakrit Laorsuwan อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Keywords:

พระพิมพ์ดินเผา, พระพุทธศาสนา, ทวารวดี

Abstract

-

Downloads