ภาษาในนิทรรศการ

Authors

  • Penpan Jarernporn อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ภาษา, นิทรรศการ, การสื่อสาร

Abstract

-

References

Carter, J., How old is this text ?, Environmental Interpretation, February 1993, pp. 10-11.

Carter, J., and Hillier, D., A Writing Checklist, Environmental Interpretation, February 1993, pp. 12.

Ekarv, Margareta, Combating Redundancy: Writing Texts 'for Exhibition, Exhibition in Sweden, 27/8 (1986/7) pp. 1-7.

Gilliland, John, Readability, London: Hodder and Stoughton, 1972.

Rye, James, Cloze Procedure and the Teaching of Reading, Oxford: Heineman Educational, 1982.

Downloads