รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศส

Authors

  • สดชื่น ชัยประสาธน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

วัฒนธรรมฝรั่งเศส, กระทรวงวัฒนธรรม

Abstract

-

References

GIRARD, Augustin et GENTI, Genevieve (Comite d'histoire du Ministere de la Culture). Les Affaires culturelles au temps d' Andre Malraux 1959-1969. Paris: La Documentation francaise, 1996.

LESCURE, Jean. Abbum Malraux:Iconographie choisie et commentee. Paris: Editions Gallimard, Bibliotheque de la Pleiade, 1986.

สดชื่น ชัยประสาธน์ (บรรณาธิการ). รายงานการสัมมนา “100 ปี ชาตกาลของอ็องเดร มาลโรซ์.” สาขาวิชาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพ์ร่วมกับสำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย (พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2545)

Downloads