ลักษณะเฉพาะของนิยายสันสกฤต

Authors

  • Sayam Patthranuprawat นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ภาษาสันสกฤต, นิยาย, วรรณคดี

Abstract

-

References

กุสุมา รักษมณี. สันสกฤตวิจารณา. กรุงเทพฯ: แม่คำผาง, 2547.

Ballantyne, J.R. & Mitra, P.D. The Sahityadarpana. Delhi: Motilal Banarsidass, 1994.

Bhamaha. Kāvyālan°kāra. ed. By P. V.N. ?astr?. Delhi: Motilal Banarsidass, 1991.

Bhoja. Śṛnํgāraprakāśa. (Bhojarāja Granthamālā Vol. I) ed. By R. S. Saini. Delhi: Nag Publishers, 2001.

Gray, Louis H. ed. Subanbhu's Vāsavadattā. Delhi: Motilal Banarsidass, 1999.

Hueckstedt, Robert A. The style of Bāṇa. Bostan: University Press of America, 1985.

Ingalls, Daneil H. H. & others. The Dhvanyāloka of Ānandavardhana with the Locava of Abhinavagupta. Massachusetts: Harvard University Press, 1990.

Kale, M. R. ed. Daśakumāracarita of Daṇḍin. Delhi: Motilal Banarsidass, 1997.

Kale, M. R. ed. Kādambarī of Bāṇa. Delhi: Motilal Banarsidass, 1968.

Karmarkar, R.D. Kadambari of Bana. Poona: Aryabhushan Press,1939.

Keith, A.B. A History of Sanskrit Literature. London:Oxford University Press, 1966.

Keith, A.B. The Sanskrit Drama. London: Oxford University Press,1952.

Krishnamachariar, M. History of Classical Sanskrit Literature. Delhi: Motilal Banarsidass, 1974.

Nagendra. A Dictionary of Sanskrit Poetics. Delhi: B.R. Publishing, 1987.

Ridding, C.M. Kādambarī of Bāṇa. Delhi: Oriental Books, 1974.

Warder, A.K. Indian Kāvya Literature Vol 3. Delhi: Motilal Banarsidass, 1990.

Warder, A.K. Indian Kāvya Literature Vol 4. Delhi: Motilal Banarsidass, 1994.

Downloads