ศํ โน เทวีรภิษฺฏิเยอถรรพเวทกับความเชื่อทางเวทย์มนตร์ของคนไทย

Authors

  • Bamroong Kam-Ek อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ความเชื่อ, อถรรพเวท, วัฒนธรรมไทย

Abstract

-

References

ปรีชา พิณทอง. มนต์โบราณอีสาน. อุบล: โรงพิมพ์ศิริธรรม, 2517.

Dvivedi,.K.K. Cultural Data in the Atharveda (Hindi). Jnapur (Varanasi) : Vishvabharti Anusandhan Parishad. 1988.

J.K. Nariman. Literary History of Sanskrit Buddhism. Delhi : Motilal Banarasidass. 1992.

Maurice Winternitz. A History of Indian Literature. English Translation by V. Srinivasa Sarma. Delhi : Motilal Banarasidass, 1988.

Downloads