ไสยศาสตร์เขมรเบื้องต้น : ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ

Authors

  • Kangvol Khatshima อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ภาษาเขมร, ความเชื่อ, ไสยศาสตร์

Abstract

-

References

ชลอ อุทกภาชน์, พ.ต.อ.. แว่นส่องจักรวาล. พระนคร : โรงพิมพ์ประเสริฐอักษร, 2512.

ทัศนีย์ สุจีนะพงษ์. เรืออากาศโทหญิง. การใช้ไสยศาสตร์ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2516.

เทพย์ สาริกบุตร. วิชาคงกระพันชาตรี. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพ : โรงพิมพ์เจริญกิจ, 2522.

บุญล้อม เติมบุตร, พระมหา. รายงานเรื่อง การเปรียบเทียบเรื่องกระสือและปอบไทย-เขมร. เอกสารอัดสำเนา. 2543.

พลูหลวง. รหัสวิทยา พลังเร้นลับ ที่มาของอาถรรพ์และอำนาจเร้นลับ. กรุงเทพ : เยลโล่การพิมพ์. 2535.

วิเทศกรณีย์. คาถาเลขยันต์ 108. พระนคร : เอเชียการพิมพ์. มปป.

ส. ศิวรักษ์. พุทธกับไสยในสังคมไทย. กรุงเทพ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2538.

และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ

Downloads