ไหว้พระแขบ้านตลิ่งชัน เทคโนโลยี, อำนาจ และการต่อรองของพิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน

Authors

  • Ekarin Phungpracha อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

พิธีกรรม, พระแข, บ้านตลิ่งชัน, ความเชื่อ

Abstract

-

References

จิรัฐ เจริญราษฎร์. 2525. ภาษากวย (ส่วย) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ทิพากรวงศ. มหาโกษาธิบดี. 2538. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 3, กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งฯ.

นุกูล ชมภูนิช. 2540. วัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. 2538. สารานุกรมชนชาติกูย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. 2532. รายงานการวิจัยประวัติศาสตร์ของชุมชนในลุ่มน้ำทำจีน, หมวดประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Downloads