การนับถือบูชาต้นไม้ใหญ่และต้นโพธิ์ในสมัยทวารวดี

Authors

  • Rungroj Thamrungraeng อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ทวารวดี, ความเชื่อ, ต้นโพธิ์

Abstract

-

References

ฉวีงาม มาเจริญ. ไม้มงคล. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, 2538.

นิบาตชาดก,เล่ม 5. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2540.

ปรมานุชิตธิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2540.

พระบาลีวินัยปิฎก มหาวรรค ปฐมภาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.

พระบาลีวินัยปิฎก มหาวัคค์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.

พระบาลีสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, เล่มที่ 1, ภาคที่ 2, ตอนที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,2526.

สถาพร ขวัญยืน. "การขุดแต่งโบราณสถานที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม," ศิลปากร.ปีที่ 24, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2523), หน้า 80-81.

สมบัติ พลายน้อย. พฤกษนิยาย. พระนคร : แพร่พิทยา, 2512.

สุรีย์ ภูมิกมร. "ศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้ที่มีคนกราบไหว้มากที่สุดในโลก," ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7 (ธันวาคม 2535), หน้า 191-195.

อรุณศักดิ์ กิ่งมณี. "ใบเสมาลลักภาพพุทธประวัติ "อนิมิสเลดีย์" จากจังหวัดยโสธร," เมืองโบราณ. ปีที่ 27, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2544), หน้า 68-73.

Downloads