การประดับภาพกองทัพมารที่ฐานของพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยา

Authors

  • Saritpong Khunsong อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

พระพุทธรูป, ศิลปะอยุธยา, กองทัพมาร

Abstract

-

References

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539.

พิริยะ ไกรฤกษ์. ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยฉบับคู่มือนักศึกษา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.

ศิลปากร, กรม. เตาแม่น้ำน้อย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531.

สันติ เล็กสุชุม. ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544.

ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544.

อุษณีย์ ธงไชย. "ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้นนาไทยและอยุธยาพ.ศ.1839-2310." ใน ล้านนาไทย. เชียงใหม่ : นุสรณ์พระราชพิธี เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, 2526-2527. หน้า 244-256.

Blagden, C.O. "Mon Inscriptions : Section II." in Epigraphia Birmanica. Vol.IV, Part I. Rangoon : Superintendent, Govt. printing & Stationary, 1936.

Boisselier, Jean. Le Cambodge. Manuel d'archaeologie d'extrême-orient. Paris : éditions A. et J.Picard et Cic , 1966.

Boisselier, Jean. The Heritage of Thai Sculpture. New York : Joha Weatherhill, 1975.

Brown, Robert L. Light of Asia : Buddha Sakyamuni in Asian Art. Los Angeles : Los Angeles Country Museum of Art, 1984.

Griswold, A.B. Dated Buddha Images of Northern Siam. Switzerland : Artibus Asiae, 1957.

Guillon, Emmanuel. Mons : A Civilization of Southeast Asia. Translated & Edited by James V.Di Crocco. Bangkok : The Siam Society, 1999.

Gutman, Pamela. Burma's Lost Kingdoms : Splendid of Arakan. Bangkok : Orchid Press, 2001.

Luce, G.H. Old Burma-early Pagan. Vol.I. New York : J.J.Augustin, 1967-1970.

Mckill, Forrest. "Jatakas, Universal Monarchs, And The Year 2000." Artibus Asiae Vol.LIII (No.3/4, 1993) : p.412-448.

Roveda, Vittorio. Khmer Mythology : Secrets of Angkor. Bangkok : River Books, 2000.

Saisingha, Sakchai. "Les statues du Buddha de l'ecole du Lân Nâ : rèflexions sur les influences reçues du XIIIe au XVIIIe siècle." Thèse pour obtenir le grae de Docteur de l'université Paris IV. Discipliné : Archaeologie et Histoire de I'art, 1999.

Snellgrove, David, ed. The Image of the Buddha. Japan : UNESCO, 1978.

Stadtner, Donald M. "King Dhammaceti's Pegu." Orientations. 21,2 (February, 1990) : p.53-60.

Woodward Jr., Hiram W. "The Bayon-Period Buddha Image in the Kimbell Art Museum." Archives of Asian Art. 32,1979 : p.72-83.

Woodward Jr., Hiram W. The Sacred Sculpture of Thailand. Bangkok : River Books, 1999.

ที่มาของรูปประกอบ

Brown, Robert L. Light of Asia : Buddha Sakyamuni in Asian Art. Los Angeles : Los Angeles Country Museum of Art, 1984. No.45-46.

Gutman, Pamela. Burma's Lost Kingdoms : Splendid of Arakan. Bangkok: Orchid Press, 2001. fig.54.

Woodward Jr., Hiram W. The Sacred Sculpture of Thailand. Bangkok : River Books, 1999. fig.226,228.

นายสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. รูปประกอบที่ 1-8,15-16.

Downloads