เทวาลัยมัสรูร : เทวาลัยสลักจากหินหน้าผาในศิลปะอินเดียภาคเหนือ

Authors

  • Chedha Tingsanchali อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

เทวาลัยมัสรูร, ศิลปะอินเดีย

Abstract

-

References

Aryan S., "Temple Architecture", Splendours of Himachal Heritage. New Delhi : Abhinav Publication,1997.

Deva,K. Temples of India. Vol.1.New Delhi: Aryans Book International,1995.

Huntington, S.L. The Art of Ancient India. New York: Whether Hill,1999.

Kamrisch, S. The Hindu Temple, Vol.1.New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2002.

Thakur, L.S. The Architectural Heritage of Himachal Pradesh : Origin and Development of Temple Styles. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publisher,1996.

Downloads