ตัวเงินตัวทอง ตะกวด : จากชาดกถึงโคลงโลกนิติไฉนพระเอกกลายเป็นผู้ร้าย

Authors

  • Sombat Mangmeesuksiri อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ตัวเงินตัวทอง, คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

Abstract

-

Downloads